Home תמונות רשימת חברים סידור ישיבה רשימת מגידי דבר תורה זמני תפילות תוכן עניניים

ערב שבת:
מנחה 15 דקות לאחר כניסת שבת.
קבלת שבת- מיד לאחר מכן.
דבר תורה באחריות שמואל פליישמן.
ערבית- מיד לאחר הדבר תורה.
שחרית:
פסוקי דזמרה- 08:30
שחרית- 08:50~
קריאת התורה-09:15~
מוסף- 09:50~
מנחה, סעודה שלישית וערבית:
זמן הדלקת נרות.
 

Synagogue Gabay's:

 
שם ומשפחה סלולרי
יוסי דויטש        052-6410308
טייכמן קובי       054-3977938
עודד רוטשילד     054-5754104
יוסי כץ       0525455581
נעם זיו   050-5822008
Synagogue Photographer: 
 בן שאול נועם bsnoam@gmail.com
Electronic mail
 בניית האתר  Webmaster    :054-2323230  איתי זימן  Itay.Zeman@gmail.com